КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА НА ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ?

Този документ удостоверява вида и характеристиките на наличната дървесна растителност в даден имот, която е геодезически заснета.

Необходим е при процедиране на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), при заверка на виза за проектиране.

Служи за издаване на разрешително за кастрене, или отсичане на дърво в имота.

Експертната оценка се състои от текстова, таблична и графична част.

 • В текстовата част се обяснява подробно каква е дървесната растителност и се дават препоръки за нейната поддръжка, запазване, или премахване в различни случаи на инвестиционни предложения.
 • В таблицата са дадени конкретните характеристики на всяко дърво – вид, височина, възраст, диаметър на стъблото, състояние, вероятен произход.
 • Графичната част визуално показва местата и характеристиките на дърветата, чрез използване на условни знаци, указващи конкретните стойности на тези характеристики.

ПРОЦЕДИРАНЕ  на документацията в Столична община (СО) – в районна администрация, или в НАГ:                        80 лв.

 • Включва внасяне на такси към общинските администрации, внасяне на документацията, транспорт и провеждане на съвместен оглед с представители на общината /ДЗС  и вземане на готовата документация.
 • Не включва таксите към общинските администрации, които са по техен ценоразпис и се внасят по банков път от името на възложителя
 • Скица на имота
 • Геодезическо заснемане на имота с отбелязани дървета, ако има такива
 • Документ за собственост на имота (необходим за заверката в общината)
 • Осигурен достъп до имота
 • Приложение – Такси и изисквания за процедиране в СО – ДЗС и районни администрации
  • Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част «Паркоустройство и благоустройство»
  • за Столична община         безплатна
  • за физически лица            20,00 лв.
  • за юридически лица;        30,00 лв.;

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Заявление по образец, документ за самоличност, документ за собственост на терена, виза, проектна документация, геодезич.заснемане и експертна оценка, документ за платена такса;

Време за извършване на услугата: 30 дни;

 • Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност
 • за Столична община            безплатна
 • за физически лица               25,00 лв.
 • за юридически лица;           38,00 лв.;

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:Заявление по образец, документ за самоличност, документ за собственост на терена, геодезическо заснемане на растителността, експертна оценка, документ за платена такса;

Време за извършване на услугата: 30 дни;

 • Съгласуване или становище по издаване на виза
 • за Столична община              безплатна
 • за физически лица                 20,00 лв
 • за юридически лица              30,00 лв

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата: Заявление по образец, документ за самоличност, документ за собственост на имота, виза за проучване и проектиране – 2 бр., документ за платена такса, заверено геодезич.заснемане на растителността – 2 бр., заверена експ.оценка на заснетата растителност;

Време за извършване на услугата: 30 дни;

7933

обследвани дървета

6

обследвани парка

48

процедирани обекта

9

години практика