КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА НА ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ?

Този документ удостоверява вида и характеристиките на наличната дървесна растителност в даден имот, която е геодезически заснета.

Необходим е при процедиране на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), при заверка на виза за проектиране.

Служи за издаване на разрешително за кастрене, или отсичане на дърво в имота.

Експертната оценка се състои от текстова, таблична и графична част.

  • В текстовата част се обяснява подробно каква е дървесната растителност и се дават препоръки за нейната поддръжка, запазване, или премахване в различни случаи на инвестиционни предложения.
  • В таблицата са дадени конкретните характеристики на всяко дърво – вид, височина, възраст, диаметър на стъблото, състояние, вероятен произход.
  • Графичната част визуално показва местата и характеристиките на дърветата, чрез използване на условни знаци, указващи конкретните стойности на тези характеристики.

7933

обследвани дървета

6

обследвани парка

48

процедирани обекта

9

години практика