Ландшафтна архитектура

Ландшафтните архитекти проектират открити пространства; те създават места за активни дейности, пасивна почивка и размишление. Те съчетават екологичното съзнание и експертиза с проектантската си компетентност и креативност, за да изградят функционални и естетически приятни открити пространства, като същевременно се занимават със защита на природните ресурси.

Основна задача на ландшафтните архитекти е планирането на открити пространства и проекти в различни условия. Те планират дизайна на всички видове зелени и външни пространства; те контролират изграждането и изпълнението на проектите и осигуряват тяхното дългосрочно поддържане. Ландшафтните архитекти определят структурата и използването на ландшафта и конфигурацията на неговите повърхности. Те избират подходящи растения и определят разположението на засаждането им. Те вземат решения по отношение на настилките и загражденията, както и използването на външни мебели и произведения на изкуството.

Magura-Marshruti
Gradinka_Egida_2011-1

Втората важна област на работа включва планиране на ландшафта и опазване на околната среда. Ландшафтните архитекти изготвят планове за поддръжка и развитие на природни територии и ландшафти и разработват концепции за устойчиво регионално планиране, както и планиране на селищата. Когато такива проекти се предвижда да засегнат естествената среда – например чрез изграждане на пътища или жилища – ландшафтните архитекти оценяват мерките за предотвратяване и смекчаване на последиците за ограничаване на всяко въздействие. При други случаи те ще се занимават с ренатурализацията на потоци, реки и езера, или възстановяване на депа за отпадъци и минни площи.

В допълнение, ландшафтните архитекти са активни и в други области, свързани с проектирането на открити пространства и ландшафти: например в проекти за развитие на селища, както и в проекти за градско планиране и рехабилитация в града. Тук ландшафтните архитекти трябва да си сътрудничат с архитекти, градоначалници, строителни инженери, биолози и социални работници.